Stigmatizácia duševného zdravia

V mnohých prípadoch spôsobuje stigma duševného zdravia to, že sa daný človek stráni vyhľadať psychologickú či psychiatrickú pomoc, pretože má obavy z reakcie okolia.

Stigmatizácia duševného zdravia je celospoločenským problémom, ktorý negatívne ovplyvňuje životy veľkého množstva ľudí. Stigma môže vyzerať ako redukcia osoby na jej ochorenie a diagnózu, šírenie stereotypov, zahanbovanie, necitlivé vyjadrovanie sa o ochorení alebo aj jeho zľahčovanie či naopak zveličovanie. Konkrétnym príkladom stigmy môže byť nazývanie človeka s depresiou lenivcom alebo nazývanie človeka s úzkosťami strachopudom. Pod stigmu duševného zdravia spadá aj žartovanie o duševnom zdraví a ochoreniach, vyhýbanie sa ľuďom s duševnými ochoreniami alebo vnímanie ľudí s duševnými ochoreniami ako slabých či túžiacich po pozornosti.

Internalizovaná stigma

Špecifickým druhom stigmy je internalizovaná stigma, kedy človek s duševným ochorením sám verí negatívnym stereotypom o svojom ochorení a prisudzuje si ich. Internalizovaná stigma vzniká pozorovaním negatívnych postojov a stereotypov druhých a ich následným preberaním voči vlastnej osobe. Častokrát to vedie k pocitom nedostatočnosti a spochybňovaniu seba samého aj svojho ochorenia. 

Dopady stigmatizácie duševného zdravia

V mnohých prípadoch spôsobuje stigma duševného zdravia to, že sa daný človek stráni vyhľadať psychologickú či psychiatrickú pomoc, pretože má obavy z reakcie okolia. Nechce sa stať terčom predsudkov, stereotypov ani diskriminácie, a preto si svoje problémy necháva pre seba. Nevyhľadanie odbornej pomoci však môže častokrát viesť k prehĺbeniu problémov a zvýšeniu závažnosti ochorenia. Ďalšími negatívnymi dôsledkami stigmy duševného ochorenia môžu byť nedostatok pochopenia z okolia, negatívne vnímanie druhými, sociálna izolácia, zníženie pracovných alebo študijných možností, šikanovanie atď. V horších prípadoch môže stigma viesť až k samovražde. Je teda zrejmé, že dopad stigmy je závažný a ďaleko rozsiahly. Je preto zásadné o duševnom zdraví a duševných ochoreniach hovoriť, a snažiť sa tak nabúrať stigmu, ktorá ich obklopuje, a poskytnúť tak ľuďom s duševnými ochoreniami pomocnú ruku.

Byť si vedomý toho, že duševné zdravie je rovnocenné fyzickému zdraviu

Ako môžete pomôcť k jej redukcii?

Stigma duševného zdravia je vo veľkej miere dôsledkom nízkej informovanosti a povedomia, ktoré upevňujú strach či štítenie sa duševných ochorení. Redukcia tejto stigmy teda predovšetkým spočíva  v zvýšení celospoločenskej informovanosti a šírení osvety na túto tému. Jedným z najlepších spôsobov v boji proti stigmatizácii duševného zdravia je kontakt s ľuďmi s duševnými problémami. Tento kontakt môže byť osobný, keď daného človeka priamo poznáme, alebo aj virtuálny, keď sa o problémoch daného človeka dozvedáme z prostredia sociálnych sietí. Kontakt s človekom s duševnými problémami vedie k väčšej informovanosti, ktorá v dôsledku vedie k tomu, že sa nám daný duševný problém či ochorenie javia ako viacej hmatateľné a skutočné, a zároveň aj ako menej desivé či záhadné.

Americká Národná aliancia za duševné zdravie (National Alliance on Mental Illness; NAMI) vydala niekoľko odporúčaní ohľadom toho, čo môžu jednotlivci spraviť za účelom redukcie stigmy duševného zdravia:

→ Otvorene hovoriť o duševnom zdraví 

→ Vzdelávať seba aj druhých o duševnom zdraví 

→ Uvedomelo voliť jazyk a slová na adresovanie duševného zdravia 

→ Byť si vedomý toho, že duševné zdravie je rovnocenné fyzickému zdraviu 

→ Byť súcitný a chápavý voči ľuďom s duševnými ochoreniami 

→ Normalizovať liečbu duševných ochorení rovnako ako aj v prípade fyzických ochorení

Ak sa stigmatizácia duševného zdravia dotýka aj Vás, neváhajte sa obrátiť na našu linku Záchranná sieť.

Záver

Každý jeden z nás môže teda svojou troškou prispieť k redukcii stigmy duševného zdravia, a to aj keď si zvolí iba jeden bod z tohto zoznamu odporúčaní. Každá troška sa eventuálne spočíta, a sú to práve tieto jednotlivé činy, ktoré sú v boji proti stigmatizácii dôležité a nenahraditeľné. Ak sa stigmatizácia duševného zdravia dotýka aj Vás, neváhajte sa obrátiť na našu linku Záchranná sieť, v rámci ktorej sú naši odborní konzultanti pripravení Vás ohľadom hocičoho vypočuť a poradiť Vám. Linku môžete využiť buď telefonicky na čísle 0800 555 662, alebo prostredníctvom chatu na našich stránkach https://www.zachrannasiet.sk/. A pamätajte, že v tom nie ste sami.

Zdroje

Bc. Rebeka Prílepková 

Autorka článku