Sila osobnej motivácie pramení z toho, že pochádza z nášho vnútra. Motivácia je neviditeľnou hnacou silou každého ľudského správania. Všetko, čo ľudia robia, je poháňané ich motiváciou. Niečím, čo ich k danej činnosti motivuje a ženie. Motivácia nám vlastne umožňuje plniť naše potreby prostredníctvom danej činnosti, ku ktorej nás...

Efektívna a zdravá komunikácia je základným stavebným kameňom všetkých medziľudských vzťahov. Platí to nielen pre osobný ale taktiež aj pre pracovný život. Umožňuje nám spoznávať druhých ľudí, a zároveň je to prostriedok, vďaka ktorému môžu aj druhí ľudia spoznávať nás. Môžeme vďaka nej komunikovať svoje emócie, potreby,...

Je dôležité si uvedomiť, že pomáhanie, a teda aj prijímanie pomoci, je ľudské a prirodzené. Je to prirodzená súčasť života každého z nás. Človek je spoločenský tvor. Je v našej prirodzenosti budovať väzby s druhými ľuďmi a udržiavať s nimi zmysluplné vzťahy. Neodmysliteľnou súčasťou medziľudských vzťahov je vzájomné pomáhanie si, či už...

V dnešnej dobe, kedy sa pracovné úlohy stávajú čoraz komplexnejšími a náročnejšími, zohráva tímová spolupráca kľúčovú úlohu v plnení úloh a dosahovaní úspechov. Tímová spolupráca spočíva v kolektívnej snahe o naplnenie spoločného cieľa. Vďaka spolupráci medzi členmi pracovného tímu sa zadané úlohy stávajú jednoduchšími, a čas potrebný k ich naplneniu sa významne skracuje....