Efektívna a zdravá komunikácia

Identifikácie vlastných nezdravých komunikačných zlozvykov vedie k ich uvedomeniu, na základe čoho je možné sa pokúsiť dané zlozvyky eliminovať a nahradiť ich zdravými komunikačnými prvkami.

Efektívna a zdravá komunikácia je základným stavebným kameňom všetkých medziľudských vzťahov. Platí to nielen pre osobný ale taktiež aj pre pracovný život. Umožňuje nám spoznávať druhých ľudí, a zároveň je to prostriedok, vďaka ktorému môžu aj druhí ľudia spoznávať nás. Môžeme vďaka nej komunikovať svoje emócie, potreby, priania, túžby, myšlienky alebo informácie takým spôsobom, aby boli druhou osobou jasne a účelne pochopené. Na tomto základe môžeme ďalej budovať zmysluplné a úprimné vzťahy. Neschopnosť efektívne komunikovať môže mať na vzťahy rôzne negatívne dopady, ako sú napríklad nedorozumenia alebo konflikty. Je to taktiež prostriedok, ktorý nám pomáha nastoliť vo vzťahoch poriadok a štruktúru, vrátane hraníc. Prostredníctvom zdravej komunikácie môžeme s druhými zdieľať naše očakávania či predstavy o danom vzťahu, čo fungovanie vo vzťahu podstatne obidvom stranám uľahčuje. 

Zdravé komunikačné prvky

Medzi charakteristické prvky zdravej komunikácie patrí aktívne načúvanie, rešpektujúca a otvorená reč tela, očný kontakt, kontextuálne vhodný jazyk, používanie ja-jazyka, vyhýbanie sa zovšeobecňujúcim frázam (ako sú napríklad vždy a nikdy), ochota kompromisovať alebo ochota priznať si vinu. Zahrnutie týchto prvkov počas komunikácie vedie k pozitívnejším vzťahom, produktívnejšiemu riešeniu problémov a úprimnejším rozhovorom.

Komunikácie je taktiež prostriedok, ktorý nám pomáha nastoliť vo vzťahoch poriadok a štruktúru, vrátane hraníc.

Nezdravé komunikačné prvky

Za účelom zdravej komunikácie je užitočné aj identifikovanie nezdravých komunikačných prvkov, ktorým je lepšie sa vyhnúť. Patria medzi nich napríklad sarkazmus, zosmiešňovanie, kritizovanie, neochota kompromisovať, neochota priznať si vinu a ospravedlniť sa, obviňovanie druhých, skákanie do reči, kričanie, nerešpektujúca a agresívna reč tela, nezaujaté počúvanie druhého alebo znevažovanie jeho emócií. Identifikácie vlastných nezdravých komunikačných zlozvykov vedie k ich uvedomeniu, na základe čoho je možné sa pokúsiť dané zlozvyky eliminovať a nahradiť ich zdravými komunikačnými prvkami.

S druhými môžeme zdieľať naše očakávania či predstavy o danom vzťahu, čo fungovanie vo vzťahu podstatne obidvom stranám uľahčuje.

Význam efektívej a zdravej komunikácie

Význam efektívnej a zdravej komunikácie pre osobný život je zrejmý, a to hlavne s ohľadom na partnerské vzťahy. Trochu náročnejšie však môže byť predstaviť si jej význam v kontexte pracovného života. Aj v tejto životnej oblasti je však význam komunikácie podstatný, a zaužívanie efektívnych komunikačných prostriedkov na pracovisku môže mať nespočetne mnoho prínosov. Efektívna komunikácia ovplyvňuje mnohé aspekty pracovného prostredia a pracovných vzťahov. Pracovný tím, ktorý spolu efektívne komunikuje, má lepšie predpoklady na spoluprácu, pretože spolu pracovníci lepšie komunikujú a zdieľajú podstatné informácie. Na rovnakom princípe majú aj lepšie predpoklady na riešenie rôznych problémov či konfliktných situácií, pretože majú prostriedky na ich odkomunikovanie a následné zvládnutie. Zdravá komunikácia na pracovisku taktiež vytvára celkovo pozitívnejšiu atmosféru a kultúru, čo ďalej súvisí aj so znížením stresu a zvýšením produktivity.

Záver

Celkovo je teda zrejmé, že efektívna a zdravá komunikácia je kľúčovým nástrojom so širokým využitým v osobnom živote, rovnako ako aj na pracovisku. Prispieva k vytváraniu a udržiavaniu funkčných vzťahov vo všetkých oblastí života, čím zvyšuje úspešnosť v práci a aj celkovú životnú spokojnosť. Osvojenie si prvkov zdravej komunikácie je teda určite niečo, čo sa vo Vašom živote prejaví mnohými pozitívnymi dopadmi. 

Zdroje

Bc. Rebeka Prílepková 

Autorka článku