Tímová spolupráca ako cesta k väčšiemu úspechu

Tímová spolupráca poskytuje pôdu pre nápadité a komplexné riešenie problémov, prináša bohaté množstvo nových a rozličných nápadov a podporuje kreatívne a inovatívne myslenie.

V dnešnej dobe, kedy sa pracovné úlohy stávajú čoraz komplexnejšími a náročnejšími, zohráva tímová spolupráca kľúčovú úlohu v plnení úloh a dosahovaní úspechov. Tímová spolupráca spočíva v kolektívnej snahe o naplnenie spoločného cieľa. Vďaka spolupráci medzi členmi pracovného tímu sa zadané úlohy stávajú jednoduchšími, a čas potrebný k ich naplneniu sa významne skracuje. A v prípade komplexných, dlhodobých či veľkých projektov sa tímová spolupráca stáva v podstate nenahraditeľnou.

Kedy je tímová spolupráca efektívna?

Podoba tímovej spolupráce môže byť rôzna, a líšiť sa môže na základe mnohých faktorov, ako sú napríklad pracovné prostredie, firemná kultúra, zloženie a veľkosť tímu, vzťahy medzi členmi tímu, druh úlohy či projektu a tak podobne. Každá efektívna tímová spolupráca má však niekoľko spoločných atribútov. V prvom rade je podstatné presvedčenie, že je spolupráca výhodnejšia než individuálna práca. Pokiaľ členovia tímu nebudú úprimne veriť tomu, že je spolupráca efektívnejšia, nebudú schopní dať do toho naozaj všetko. Ďalej je dôležité aj to, aby bola spolupráca skutočne o spoločnom plnení úloh, a nie aby šlo len o deľbu úloh medzi členov tímu a ich následné individuálne plnenie. Je potrebné aby šlo kolaboratívnu prácu, kedy členovia tímu medzi sebou komunikujú, majú znalosť toho, čo ostatní členovia robia, a sú ochotní si vzájomne pomôcť, keď je to žiadúce. 

Výhody tímovej spolupráce

Tímová spolupráca môže v porovnaní s individuálnou prácou prinášať mnohé výhody. Tím tvoria rôzni jedinci s rôznymi schopnosťami a vlastnosťami. Každý člen je spravidla iný a jedinečný a má jedinečné zoskupenie silných stránok a zručností. Keď so sebou všetci títo jedineční členovia tímu spolupracujú, každý z nich k dielu prispieva svojimi schopnosťami a tým, v čom je dobrý. Vďaka ich spolupráci tak dochádza k akumulácii rôznych zručností či silných stránok od všetkých členov tímu, čo neomylne vedie k lepšiemu a kvalitnejšiemu výsledku, než v prípade individuálnej práce členov, kedy sú ich silné stránky izolované a samostatné. Zároveň má každý člen aj nejaké slabé stránky či nedostatky, ktoré sú taktiež pre každého člena jedinečné. Vďaka tímovej spolupráci však dochádza k ich vzájomnému vyvažovaniu, takže žiadny z ich nedostatkov sa nemusí vo finálnej úlohe alebo projekte ani prejaviť. S jedinečnosťou členov tímu súvisí aj to, že prináša dokopy veľké množstvo perspektív. Vďaka rozmanitosti perspektív je vyššia aj kreativita. Tímová spolupráca tak poskytuje pôdu pre nápadité a komplexné riešenie problémov, prináša bohaté množstvo rozličných nápadov a podporuje inovatívne myslenie.

Vďaka rozmanitosti perspektív je vyššia aj kreativita. Tímová spolupráca tak poskytuje pôdu pre nápadité a komplexné riešenie problémov.

Zdravo fungujúci tím

Tímová spolupráca je efektívnejšia, pokiaľ k nej dochádza v rámci zdravo fungujúceho tímu. Čo to ale vlastne znamená, že je tím zdravo fungujúci? Odpoveď na túto otázku spočíva v niekoľkých charakteristikách: 

1. Dôvera 

2. Reziliencia 

3. Posilnenie 

4. Kolaborácia 

5. Zjednotenie postupov 

 

Jednou z charakteristík zdravo fungujúceho tímu je prítomnosť dôvery. Členovia tímu si navzájom dôverujú a nezdráhajú sa zdieľať svoje myšlienky alebo prinášať vlastné nápady.

Rezilientný tím sa dokáže adaptovať na rôzne zmeny v pracovnom prostredí, zvládať konflikty s rešpektom a porozumením a aj súdržne zvládať stresujúce situácie.

Zdravo fungujúci tím je taktiež rezilientný. Rezilientný tím sa dokáže adaptovať na rôzne zmeny v pracovnom prostredí, zvládať konflikty s rešpektom a porozumením a aj súdržne zvládať náročné či stresujúce situácie. Ďalším znakom zdravo fungujúceho tímu je posilnenie členov. Každý člen tímu by mal mať pocit, že je dôležitou súčasťou tímu, a že je v jeho kompetencii prispievať k riešeniu problémov či prinášať nápady. Pracovné prostredie sa tak stáva v prostredím, kde členovia tímu majú pocit, že na nich a na ich prínose záleží, čo má v prenesenom dôsledku motivujúci dopad. Neopomenuteľnou charakteristikou je aj kolaborácia medzi členmi. Je podstatné aby členovia verili, že má zmysel spolupracovať, a že každý z nich má tímu čo ponúknuť. Posledným znakom je zjednotenie postupov práce. V zdravo fungujúcom tíme by malo byť všetkým členom jasné, aké je zadanie práce, aký je jej zmysel a aký je postup na jej splnenie. Vzniká tak zdieľané vedomie ohľadom postupu práce, ktoré umožňuje členom efektívne a štruktúrovane fungovať.

Záver

Ak teda chcete, aby vo Vašom tíme dochádzalo k efektívnej spolupráci, je dôležité sa zamerať aj na to, aby bol tím aj zdravo fungujúci. Aby si členovia tímu vzájomne dôverovali, cítili sa v tíme posilnene a dôležito, verili v zmysel kolaborácie, mali tímovú rezilienciu a v nepodstatnom rade aby panovalo v práci isté zjednotenie ohľadom stratégie a postupov práce. Vo výsledku tak získate nielen tím, ktorý harmonicky funguje, ale taktiež aj tím, ktorý dosahuje skvelé pracovné výsledky.

Bc. Rebeka Prílepková 

Autorka článku