Osobná motivácia

Sila osobnej motivácie pramení z toho, že pochádza z nášho vnútra.

Motivácia je neviditeľnou hnacou silou každého ľudského správania. Všetko, čo ľudia robia, je poháňané ich motiváciou. Niečím, čo ich k danej činnosti motivuje a ženie. Motivácia nám vlastne umožňuje plniť naše potreby prostredníctvom danej činnosti, ku ktorej nás vedie. 

Druhy motivácie

Motiváciu ako takú môžeme rozdeliť na dva druhy – vnútornú (osobnú) a vonkajšiu motiváciu. Vnútorná motivácia, nazývaná tiež ako osobná, pramení zo špecifických vnútorných potrieb daného človeka. Je v protiklade k vonkajšej motivácii, ktorá pramení z rôznych faktorov z prostredia mimo osobnosti človeka. Potreba motivovaná vonkajšou motiváciou môže byť teda podnietená prostredím, v ktorom sa vyskytujeme. Súčasťou prostredia každého z nás sú aj iní ľudia, a teda aj oni môžu byť podnetom pre našu vonkajšiu motiváciu. Príkladom vonkajšej motivácie môže byť vplyv koronavírovej situácie na dovolenkové plány alebo vplyv kamarátovho odporúčania na prečítanie knižky.

Pôsobí na nás aj vnútorná motivácia v podobe sebauplatnenia a ideálne aj v podobe vášne pre daný typ práce a pozitívnych pocitov, ktoré sú s tým spojené.

Obidva druhy motivácie sú dôležité a v živote majú svoje miesto. V mnohých životných situáciách sme poháňaní práve kombináciou vonkajších a vnútorných motivačných faktorov. Na názornú ukážku môže poslúžiť napríklad práca. V tomto ohľade na nás pôsobí vonkajšia motivácia v podobe finančného zárobku a v predĺžení aj vecí, ktoré nám zárobok umožňuje zaobstarať alebo získať. Zároveň na nás ale pôsobí aj vnútorná motivácia v podobe sebauplatnenia a ideálne aj v podobe vášne pre daný typ práce a pozitívnych pocitov, ktoré sú s tým spojené. 

V čom tkvie sila osobnej motivácie?

Sila osobnej motivácie pramení z toho, že pochádza z nášho vnútra. Je preto častokrát silnejšia a trvácnejšia než vonkajšia motivácia. Pochádza z našich vlastných záujmov, hodnôt, vášní, pocitov. Je to niečo, čo  máme pevne v rukách a nad čím máme veľkú kontrolu práve my sami.  

V živote sa stretávame s rôznymi náročnými výzvami, úlohami a situáciami, ktoré musíme prekonať alebo zvládnuť. Veľkým pomocníkom je v tomto ohľade práve osobná motivácia, ktorá nám dodáva vnútorný zmysel a dôvod, prečo je pre nás osobne dôležité danú vec spraviť. Osobná motivácia je významná aj v kontexte každodenného života, kedy nám dodáva odhodlanie a silu na vykonanie celej škály rôznych činností. 

Posilnenie osobnej motivácie

Za niektorých okolností je osobná motivácia silnejšia, za iných však naopak zas slabšia. Našťastie existuje niekoľko spôsobov, ktorými ju je možnú zvýšiť. Osobná motivácia súvisí s niekoľkými zručnosťami, ktorých posilnenie vedie k posilneniu samotnej osobnej motivácie. Schopnosť...

→ Stanovovať si realistické ciele a odhodlania ich dosiahnutiu 

→ Robiť adekvátne a nie prestrelené risky 

→ Vyhľadávať spätnú väzbu za účelom zlepšenia sa 

→ Vyhľadávať a uchopovať príležitosti 

→ Vyrovnať sa s prekážkami a nevzdávať sa na ceste za cieľom 

 

Motivácia hrá kľúčovú rolu vo všetkých aspektoch ľudského života. Veľkým pomocníkom je osobná motivácia, ktorá nám dodáva vnútorný zmysel a dôvod, prečo je pre nás dôležité danú vec spraviť.

Udržanie osobnej motivácie

Podobne dôležité je vedieť aj to, ako si osobnú motiváciu udržať: 

→ Neprestávať s učením a získavaním znalostí 

→ Tráviť čas v spoločnosti motivovaných a podporujúcich ľudí 

→ Budovať a udržiavať si pozitívne nastavenie a rezilienciu (odolnosť) 

→ Spoznať svoje silné a slabé stránky, byť si ich vedomý a pracovať na nich

→ Vyhýbať sa prokrastinácii a podporovať svoje časovo-organizačné schopnosti 

→ Vedieť vyhľadať pomoc, keď je to potrebné, a zároveň ju vedieť poskytnúť druhým

Záver

Motivácia hrá kľúčovú rolu vo všetkých aspektoch ľudského života. Veľký význam má práve osobná motivácia, ktorá vychádza z nášho vnútra, a má pre nás osobný zmysel. Pre úspešný  a spokojný život je nápomocné vedieť, ako nám môže osobná motivácia krátkodobo aj dlhodobo pomáhať a uľahčovať rôzne činnosti. Ak chceme využiť plný potenciál osobnej motivácie, je dobré byť oboznámení so spôsobmi, ako ju možno posilniť a udržať. Dúfame, že vám spôsoby spomenuté v tomto článku k tomu pomôžu.

Zdroje

Bc. Rebeka Prílepková 

Autorka článku